06 - 41 54 12 04 info@leeffitvitaal.nl

Voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en leveringen van Leef Fit Vitaal, gevestigd op de Prins Bernhardlaan 30, 3901CC te Veenendaal, ingeschreven onder KvK-nummer 77392558

in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amersfoort, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Leef Fit Vitaal is een samenwerkingsverband aan gegaan met MCH Training & Coaching B.V. te Veenendaal.

Artikel 1. Begripsomschrijving
Leef Fit Vitaal
De gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Leef Fit Vitaal op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

www.leeffitvitaal.nl

Deelnemers
De wederpartij van Leef Fit Vitaal, die deelnemen aan een door Leef Fit Vitaal verzorgde lessen, les, boksles, boksfit, bokscoaching, bokstherapie, weerbaarheidstraining, krachttraining, workshop, cursus, training of opleiding.

Artikel 2. Geldigheid en toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Leef Fit Vitaal als opdrachtnemer optreedt.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Leef Fit Vitaal uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming van overeenkomsten
3.1 Leef Fit Vitaal is eerst gebonden als zij de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel is begonnen met uitvoeringshandelingen.

Artikel 4. Eigen risico en aansprakelijkheid
Het doel van de boks-trainingen en andere trainingen, workshops, cursussen, opleidingen en lessen bij Leef Fit Vitaal is het in balans brengen van lichaam en geest, en niet het genezen van aandoeningen of ziektebeelden.
4.1 Leef Fit Vitaal is te allen tijde zeer betrokken bij haar cliënten en adviseert
het volgende:
* Stel vragen als je de uitleg niet begrijpt.
* Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn, een scherpe pijn, aanhoudende tinteling of een doof gevoel veroorzaken en waarover je zelf geen goed gevoel hebt.
* Luister naar de signalen van je lichaam, en handel hiernaar. Zorg hierin goed voor jezelf.
* Oefen zorgvuldig en houd rekening met je lichamelijke en/of psychische beperkingen.
* Voer tijdens menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.
* Leef Fit Vitaal adviseert niet te eten gedurende 2 uur voor de training en geen training te volgen op een volle maag.
4.2 Meld lichamelijke en geestelijke klachten en zwangerschap aan de docent, voor aanvang van de training.
4.3 Bij twijfel over klachten en medicatiegebruik overlegt de deelnemer dit voorafgaand aan de training of workshop met een curatief-arts.
4.4 Deelname aan een les, boks-training, training, cursus of workshop is volledig op eigen risico van de deelnemer. Leef Fit Vitaal is dan ook niet aansprakelijk voor schade en letsel, en/of vervolgschade van letsel en blessures van de deelnemer.
4.5 Leef Fit Vitaal is volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor blessure en letsel, geestelijk en lichamelijk, die direct of indirect in verband staan met deelname aan een les, boks-training, opleiding, cursus of workshop.
4.6 Leef Fit Vitaal is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van de persoonlijke eigendommen van de deelnemer.
4.7 Deelname aan de trainingen en/of workshop tijdens een zwangerschap is geheel op eigen risico.
4.8 Gemaakte schade door de deelnemer aan de eigendommen van Leef Fit Vitaal zullen doorberekend worden aan de deelnemer.
4.9 Deelnemer vrijwaart Leef Fit Vitaal voor aanspraken van derden. Deelnemer zal personeelsleden van Leef Fit Vitaal en extern ingehuurd personeel nimmer aansprakelijk kunnen stellen.
4.10 De door Leef Fit Vitaal verstrekte instructies en veiligheidsinstructies dienen door de deelnemer serieus in acht genomen te worden.

Artikel 5. Boks trainingen, bokslessen, trainingen, opleidingen, workshops en cursussen
5.1 Een opdracht tot het geven van een les, boks-training, training, opleiding, workshop of cursus wordt door Leef Fit Vitaal aanvaard indien er voldoende inschrijvingen zijn.
5.2 Deelnemer kan uitsluitend aan een les, workshop, boks-training, training, opleiding of cursus deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.
5.3 Leef Fit Vitaal behoudt zich het recht voor om ten aanzien van lessen, boks training, trainingen, workshops en cursussen inhoudelijke en organisatorische wijzigingen aan te brengen.
5.4 Leef Fit Vitaal heeft het recht om prijs, locatie en agenda te wijzigen
5.5 Deelnemer schrijft zich in voor een, al dan niet via zijn bedrijf, workshop van 3 uur, of voor een training.
5.6 Bij inschrijving heeft de deelnemer recht op deelname, als er minimaal 6 deelnemers zijn. Bij minder dan 6 deelnemers kan Leef Fit Vitaal beslissen om de opleiding, training, boks-training, workshop, les en cursus geen doorgaan te laten vinden.
5.7 De data van de boks-training, training les, opleiding, workshop en cursus, worden voorafgaand aangegeven, op de website www.leeffitvitaal.nl van Leef Fit Vitaal.
5.8 Binnen een boks-training worden er lesmomenten 1 uur ingepland.
5.9 Restitutie van het geldbedrag is niet mogelijk.
5.10 Bij uitzonderlijke situaties, ziekte of zwangerschap wordt in overleg een andere periode aangeboden voor de training of workshop.
5.11 De boks-trainingen zijn persoonlijk en niet tijdens de training overdraagbaar aan anderen.
5.12 Deelnemer kan de boks-training, training, workshop en cursus uitsluitend volgen, als voor de aanvangsdatum van de ingeschreven activiteit, het volledige lesgeld, in euro’s, is voldaan
5.13 Alle prijzen op de website van Leef Fit Vitaal zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 6. Annulering
6.1 Annulering van lessen, boks-training, workshops, training opleiding of cursus kan uitsluitend schriftelijk of via mailadres info@leeffitvitaal.nl plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze Leef Fit Vitaal heeft bereikt. Bokslessen kunnen 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden.
6.2 Annulering van een training, boksles, workshop, cursus, opleiding of boks-training heeft de volgende consequenties:
Bij annulering minimaal 12 weken voor aanvang van een training, les, workshop, cursus, opleiding of boks-training wordt 10% van de kosten (met een maximum van € 150,- in rekening gebracht bij deelnemer.
* Bij annulering tussen 12 en 6 weken voor aanvang wordt 30% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
* Bij annulering tussen de 6 weken en 1 week voor aanvang wordt 70% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 1 week voor aanvang is er geen recht op terugbetaling.
Bij uitval tijdens de training, les, workshop, cursus, opleiding of boks-training wordt er geen lesgeld gerestitueerd
6.3 De geldige valuta is euro’s en betaling dient in euro’s te worden voldaan.

Artikel 7. Huisregels en gedragingen
7.1 Het dragen van vieze en kapotte schoenen en kleding is niet toegestaan in de ruimte van de locatie van Leef Fit Vitaal.
7.2 Leef Fit Vitaal stelt op aanvraag bokshandschoenen ter beschikking voor gebruik tijdens de training en workshop.
7.3 De handschoenen dient door de deelnemer na gebruik altijd te worden schoongemaakt. Leef Fit Vitaal zorgt voor aanwezige reinigingsproducten.
7.4 Voor een optimale rust worden deelnemers verzocht om tijdens de trainingen niet te praten in de lesruimte en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten.

Artikel 8. Uitsluiting
8.1 Leef Fit Vitaal verwacht een integere instelling van de deelnemer.
8.2 Leef Fit Vitaal kan deelname aan de les, training, boks-training, cursus, opleiding of workshop weigeren als de deelnemer niet heeft voldaan aan de betaling.
8.3 Seksueel gedrag en seksueel getint gedrag, discriminatie, vernedering, en verbaal en fysiek geweld, wordt door Leef Fit Vitaal op generlei wijze getolereerd. Deelnemer kan door Leef Fit Vitaal verplicht worden de les, training, boks-training, cursus, opleiding of workshop per direct te verlaten en kan van verdere deelname uitgesloten worden.

Artikel 9. Algemeen
9.1 Leef Fit Vitaal heeft met veel zorg en aandacht, de inhoud op de website samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er technische, schriftelijke en feitelijke fouten gemaakt zijn.
9.2 Leef Fit Vitaal kan de inhoud van de website veranderen
9.3 Leef Fit Vitaal kan geen garantie geven op de informatie op de website.
9.4 Leef Fit vitaal kan geen garantie geven dat de inhoud op de website Leef Fit Vitaalwww.leeffitvitaal.nl virusvrij is.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Leef Fit Vitaal liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Leef Fit Vitaal uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, cybercrime, hackeraanvallen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, virussen, overstromingen, brand, gebrek aan vervoersmiddelen, terreuraanslagen, terreurdreigingen, politieke veranderingen dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.
10.2 In geval van overmacht heeft Leef Fit Vitaal het recht, hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens deelnemer op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Leef Fit Vitaal.

Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Neem gerust contact op

Wil je ook fit, vitaal en gezond worden en blijven? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over de aanpak van Leef Fit Vitaal.

Pr. Bernhardlaan 30
3901 CC Veenendaal

KvK-nummer: 77392558
Btw-nummer: NL003195294B17
IBAN: NL69 INGB 000 930 9323