06 - 41 54 12 04 info@leeffitvitaal.nl

Privacy

Privacy en Persoonsgegevens

Gevestigd te Veenendaal, gemeente Utrechtse Heuvelrug kantoorhoudende aan de Pr. Bernhardlaan 30 te Veenendaal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Levi van Wakeren
Pr. Bernhardlaan 30
3901 CC Veenendaal
info@leeffitvitaal.nl
www.leeffitvitaal.nl

Gegevens:
KvK-nummer: 77392558
Btw-nummer: NL003195294B17
IBAN: NL69 INGB 000 930 9323
Dhr. W (Levi) van Wakeren is de functionaris gegevensbescherming van Leef Fit Vitaal te Veenendaal en is te bereiken via info@leeffitvitaal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken;
Leef Fit Vitaal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer thuis en/of mobiel
– E-mailadres (-sen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken;
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers in het algemeen en dus ook niet van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dit mailadres info@leeffitvitaal.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken;
Leef Fit Vitaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Toezenden van Nieuwsbrief en aankondigingen;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming;
Leef Fit Vitaal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid, medewerker of vrijwilliger van Leef Fit Vitaal) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;
Leef Fit Vitaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens 4 jaar, Personalia 4 jaar, Adresgegevens 4 jaar,
Betaalgegevens 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden;
Leef Fit Vitaal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken;
Leef Fit Vitaal gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door leef Fit Vitaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Levi van Wakeren info@leeffitvitaal.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zo nodig een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar maximaal binnen vier weken, op uw verzoek.
Leef Fit Vitaal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;
Leef Fit Vitaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming Levi van Wakeren info@leeffitvitaal.nl

Leef Fit Vitaal

Neem gerust contact op

Wil je ook fit, vitaal en gezond worden en blijven? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over de aanpak van Leef Fit Vitaal.

Pr. Bernhardlaan 30
3901 CC Veenendaal

KvK-nummer: 77392558
Btw-nummer: NL003195294B17
IBAN: NL69 INGB 000 930 9323